STRAIPSNIS IKI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

STRAIPSNIS PO PROJEKTO BAIGIMO

DETALI INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINTĄ PROJEKTĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS:

2017 m. sausio 31 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“ sutartis tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (Įgyvendinančioji institucija) ir UAB „Varėnos vandenys“ (Projekto vykdytojas). Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2.473.769,18 EUR. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama 1.614.228,26 EUR, likusi dalis EUR finansuota iš Projekto vykdytojo lėšų.

PROJEKTO VEIKLOS

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Varėnos mieste.

 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų rekonstrukcijos darbai Dzūkų g., Varėnos m.
 2. Geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų (tik šulinių) tinklų rekonstrukcijos darbai Varėnos miesto Vasario 16-osios g.
 3. Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos projektavimo ir rangos darbai Žaliojoje g., Varėnos  m.
 4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų rekonstrukcijos darbai Varėnos m. J. Basanavičiaus g.
 5. Geriamojo vandens tiekimo tinklų projektavimo ir rangos darbai Vytauto - Žiedo gatvėse, Varėnos m.

Rekonstruota vandentiekio tinklų (VT) 2,717 km; nuotekų tinklų (NT)  0,496 km. Iš viso rekonstruota 3,213 km tinklų.

Atlikus esamų tinklų rekonstrukciją, pasiekti rezultatai: (1) padidintas tinklų efektyvumas ir sumažintos eksploatacinės sąnaudos, (2) sumažintas avarijų skaičius, (3) pagerinta vandens kokybė ir užtikrinamas paslaugos tiekimo patikimumas, (4) atstatyta dalis nusidėvėjusios infrastruktūros, (5) sumažinta infiltracija/eksfiltracija.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų nauja statyba Varėnos mieste.

 1. Geriamojo vandens tiekimo tinklų projektavimas ir statybos darbai Varėnos miesto Pušyno, Dainavos, Glėbo gatvėse ir Pušyno skersgatvyje.

Naujai pastatyta vandentiekio tinklų (VT) 1,092 km.

Įgyvendinus veiklas - padidintas paslaugos prieinamumas: naujais vandentiekio tinklais gali naudotis 92 gyventojai. Sudaryta galimybė prie VT tinklų jungtis 51 būstui, iš jų 2020 m. liepos mėn. jau yra prisijungę 48 būstai.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų nauja statyba Varėnos rajone.

 1. Nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statybos darbai Merkinės gyv., Varėnos raj.
 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statybos darbai Matuizų gyv., Varėnos raj.
 3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statyba Paupio g., Senosios Varėnos k., Varėnos raj.
 4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statyba Kreivojoje g. ir Krivio g. (nuo Kreivosios g. iki Sodų g.), Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos raj.

Naujai pastatyta vandentiekio tinklų (VT) 2,09 km; nuotekų tinklų (NT) 10,76 km. Iš viso naujų tinklų ilgis – 12,85 km.

Įgyvendinus veiklas - padidintas paslaugos prieinamumas: naujais vandentiekio tinklais gali naudotis 102 gyventojai, o naujais nuotekų surinkimo tinklais – 433 gyventojai. Sudaryta galimybė prie VT ir NT tinklų jungtis atitinkamai 57 ir 241 būstui, iš jų 2020 m. liepos mėn. jau yra prisijungę prie VT 35 būstai ir prie NT 135 būstai.

Nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstrukcija Matuizų ir Puodžių gyvenvietėse.

 1. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija (projektavimas ir darbai) Matuizų gyv., Varėnos raj.
 2. Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba (projektavimas ir darbai) Puodžių gyv., Varėnos raj.

Pastatytais ir rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais sudaryta galimybė naudotis 828 Varėnos rajono gyventojams.

Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Panaros ir Krivilių gyvenvietėse.

 1. Vandens gerinimo įrenginių vandenvietėje Panaros k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas.
 2. Vandens gerinimo įrenginių vandenvietėje Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., statybos projektas.

Naujai pastatytais vandens gerinimo įrenginiais galės naudotis 274 Varėnos rajono gyventojai.

Veiklų įgyvendinimas 2016 m. – 2019 m..

2018 m. liepos 18 d. pasirašyta ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statyba Paupio g., Senosios Varėnos k., Varėnos raj.“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB ,,Varėnos vandenys“ ir Rangovo UAB ,,Nivelsta“, įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2018 m. liepos 18 d. pasirašyta ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statyba Kreivojoje g. ir Krivio g. (nuo Kreivosios g. iki Sodų g.), Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos raj.“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB ,,Varėnos vandenys“ ir Rangovo UAB ,,Nivelsta“, įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2018 m. liepos 16 d. pasirašyta ,,Nuotekų valymo įrenginių statyba Puodžių k., Varėnos raj.“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB ,,Varėnos vandenys“ ir Rangovo UAB ,,August ir Ko“, įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2018 m. liepos 10 d. pasirašyta ,,Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Panaros kaimo vandenvietėje, Varėnos raj.“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB ,,Varėnos vandenys“ ir Rangovo UAB ,,Infes technologijos“, įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2018 m. kovo 1 d. pasirašyta „Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Krivilių kaimo vandenvietėje, Varėnos raj.“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB ,,Varėnos vandenys“ ir Rangovo UAB ,,Infes technologijos“, įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2017 m. gegužės 23 d. pasirašyta trišalė statybos darbų rangos sutartis Nr. S-160 tarp Varėnos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Varėnos vandenys“ ir UAB „Alkesta“ įgyvendinat „Susisiekimo komunikacijų – J. Basanavičiaus gatvės, Varėnos m., Varėnos r. sav. rekonstravimo projektą“.

2017 m. balandžio 4 d. pasirašyta ,,Nuotekų surinkimo tinklų nauja statyba Merkinės gyv., Varėnos rajone“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB ,,Varėnos vandenys“ ir Rangovo UAB ,,Sumeda“, įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2017 m. balandžio 3 d. pasirašyta ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų nauja statyba, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Matuizų gyv., Varėnos rajone“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB ,,Varėnos vandenys“ ir Rangovo -  jungtinės veiklos partnerių: UAB ,,KRS“, UAB ,,August ir Ko“, UAB ,,August VFL“, UAB ,,ECOSOLIT“, įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2017 m. sausio 12 d. pasirašyta „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone (Varėnoje)“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB „Varėnos vandenys“ ir Rangovo UAB „Inti“ įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-907 skirtas finansavimas projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

2016 m. birželio 30 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/6S-28 UAB „Varėnos vandenys“ įtraukti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11.

2016 m. birželio 28 d. pasirašyta keturšalė statybos darbų rangos sutartis Nr. S-186 tarp Varėnos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Varėnos šiluma“, UAB „Varėnos vandenys“ ir UAB „Parama“ įgyvendinat „Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Vasario 16-oios g. ir Aušros g., Varėnos mieste, rekonstravimo projektą“.

2016 m. birželio 3 d. pasirašyta trišalė statybos darbų rangos sutartis Nr. S-154 tarp Varėnos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Varėnos vandenys“ ir UAB „Sumeda“ įgyvendinat „Susisiekimo komunikacijų – Dzūkų gatvės , Varėnos m., Varėnos r. sav. rekonstravimo projektą“.

2016 m. gegužės mėn. Regioniniam plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriui pateiktas projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“ investicijų projektas ir projektinis pasiūlymas. Regioninis plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyrius patvirtino projekto vertinimo išvadą ir projektinis pasiūlymas yra pateiktas Regioninei plėtros tarybai įtraukti į regionų projektų sąrašą.

 

 

 

 

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com