Prašymas prisijungimo sąlygoms gauti

Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarka ir sąlygos:

1. Asmuo, pageidaujantis prijungti savo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus, įrenginius prie centralizuotų vandentiekio ar nuotekų tinklų, turi kreiptis į UAB „Varėnos vandenys“ Žalioji g. 26, Varėna pateikdamas prašymą raštu arba elektroniniu paštu (el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.) dėl prisijungimo sąlygų išdavimo. Informacija tel.: +370 310 31 664.

2. Vartotojams yra suteikta galimybė supaprastinta tvarka prisijungti prie 2007-2015 m. Europos Sąjungos finansuojamais projektais įrengtų centralizuotų tinklų, kuriuose geriamojo vandens tiekimo įvadai ir nuotekų išvadai įrengti iki vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos. Šiuo atveju projekto rengti nereikia, tik reikia suderinti prijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros su UAB „Varėnos vandenys“ nuotekų ūkio ir (ar) vandentiekio ūkio inžinieriumi (tel.: +370 310 31 664). Jeigu įrengiami tinklai patenka į kitų tinklų apsaugos zonas ar kerta kitus inž. tinklus, reikalingi kitų inžinerinių tinklų valdytojų sutikimai ar pritarimai raštu.

3. Su prašymu išduoti prisijungimo sąlygas asmuo (toliau- statytojas) turi pateikti šiuos dokumentus:

3.1. kai kreipiasi fizinis asmuo, – asmens dokumento kopiją, kai juridinis asmuo, – juridinių asmenų registro išrašą;

3.2. duomenis apie statinį;

3.3. žemės sklypo planą (mastelis ne mažiau 1:500);

3.4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;

3.5. statinių išdėstymo planą arba sklypo planą iš pastatų kadastro duomenų bylos su pastatų indeksais;

3.6. statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštišką sutikimą arba susitarimą (jei reikalingas);

3.7. topografinę nuotrauką;

3.8. Kai asmuo pageidauja prijungti paviršių nuotekų tinklus prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros – sklypo planą, kuriame turi būti sužymėti teritorijos plotai ir dangos tipas, nuo kurios bus surenkamos paviršinės nuotekos;

3.9. projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengti).

4. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas gavęs prašymą ir 3 punkte išvardintų dokumentų kopijas, ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo asmens prašymo išduoti prisijungimo sąlygas dienos išduoda šias sąlygas.

5. Tais atvejais, kai pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nuostatas reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, statytojo pasirinktas projektuotas pagal išduotų prisijungimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų ir STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus parengia geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklų, įrenginių prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektą (toliau – projektas).

6. Projektas derinamas:

6.1. kai rengiamas ypatingo arba neypatingo statinio projektas, tokiems projektams statybą leidžiantys dokumentai išduodami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir STR 1.07.01:2010 nustatyta tvarka;

6.2. kai rengiamas I arba II grupės nesudėtingo statinio projektas, kuriam statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priede nustatytais atvejais būtina gauti įgalioto valstybės tarnautojo raštišką pritarimą, jis išduodamas minėto reglamento nustatyta tvarka.

7. Statytojas ar jo pasirinktas statinio statybos rangovas, vadovaudamasis suderintu projektu, nutiesia geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus, įrenginius nuo statytojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir naudojamo statinio iki Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo prisijungimo sąlygose nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

8. Statybos metu UAB „Varėnos vandenys“ atstovai iškviečiami:

 • prieš atkasant veikiančius vandentiekio ir nuotekų tinklus;
 • iškastoje tranšėjoje paklojus vamzdynus;
 • vandentiekio ir nuotekų vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui;
 • vandens apskaitos mazgo pridavimui.

9. Iki tinklų užpylimo gruntu tinklų statybos vykdytojas privalo iškviesti matininką geodezininką matavimams atlikti, kurie reikalingi vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinėms nuotraukoms atlikti.

10. Bandant geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus ir įrenginius turi būti iškviečiami UAB „Varėnos vandenys“ atstovai, surašomas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo tinklų apžiūros ir išbandymo aktas pagal statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nuostatas. Akto egzemplioriai atitenka geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo atstovui, statytojui (abonentui ar vartotojui) ir kitiems subjektams, dalyvavusiems aktų surašymo procese.

11. Užbaigus vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklų statybos darbus, statytojas atvyksta į UAB „Varėnos vandenys“ sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties.

11.1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui privataus gyvenamojo namo savininkas turi pateikti:

 • prašymą sudaryti sutartį
 • geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo tinklų apžiūros ir išbandymo aktą;
 • asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
 • patalpų nuosavybės dokumentą.

11.2. Vandens ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui Juridinio asmens atstovas turi pateikti:

 • prašymą sudaryti sutartį;
 • geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo tinklų apžiūros ir išbandymo aktą;
 • įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;
 • patalpų nuosavybės dokumento kopiją arba patalpų nuomos ar panaudos sutarties kopiją;
  • vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas);
  • apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku laisvos formos aktą (kai patalpos perimtos iš kito abonento).

12. UAB „Varėnos vandenys” pateikia ir įrengia vandens skaitiklį, jį užplombuoja ir tarp vartotojo ir tiekėjo pasirašoma sutartis vandens tiekimui ir (ar) nuotekų šalinimui.

13. D r a u d ž i a m a :

 • atlikti bet kokius atjungimus ar prijungimus veikiančiuose vandentiekio ir nuotekų tinkluose be UAB „Varėnos vandenys“ atstovų;
 • prijungti prie buities nuotekų tinklų lietaus ir drenažo nuotekas;
 • prijungti privatų vandentiekį prie centralizuoto vandentiekio tinklų;
 • naudotis vandentiekio ir nuotekų tinklais, neįrengus vandens skaitiklio ir nesudarius sutarties su UAB „Varėnos vandenys“.

 

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com