Primename, kad neiškvietus UAB „Varėnos vandenys“ atstovo vykdant darbus, savavališkai prisijungus prie tinklų, neįrengus vandens skaitiklio ir nesudarius sutarties, tiekti vandenį ar šalinti nuotekas DRAUDŽIAMA.

Asmenys traukiami atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 999 straipsnį n u s t a č i u s:

  • tyčinį vandens tiekimo ar nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių sunaikinimą, sugadinimą arba sugadintų vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių eksploatavimą nepranešus vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančiai įmonei;
  • savavališkai prisijungus prie vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo tinklų ar prisijungus prie šių tinklų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus arba nuotekas išleidžiant pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;
  • vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių įrengimo, eksploatavimo arba vandens saugos norminių aktų pažeidimus arba vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos taisyklių pažeidimus;
  • Žinomai klaidingų vandens ir nuotekų apskaitos duomenų pateikimą.

N u s t a č i u s, kad atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas yra sugadintas, pažeistas, nustatyti požymiai, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės siekiant sumažinti apskaitos prietaiso rodmenis, abonento ar vartotojo suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu vandentiekio vamzdyno skersmeniu dvidešimt keturias valandas per parą per visą nustatytą pažeidimo laikotarpį, pagal formulę:

Q = πD2/4 × v × l, kur

Q – sunaudoto geriamojo vandens kiekis, kub. metrai per parą;

π – pi, matematinė konstanta –3,14;

D – vamzdyno diametras, metrai;

v – vandens tekėjimo greitis (0,35 m/s), metrai per sekundę;

l  – pažeidimo laikotarpis, sekundės.

Jeigu pažeidimo laikotarpio neįmanoma nustatyti, sunaudoto geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.

N u s t a č i u s, kad asmuo savavališkai prijungė savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros, asmens sunaudoto ir neapmokėto geriamojo vandens kiekis

nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu visu įvado skersmeniu per visą savavališko prijungimo laikotarpį, pagal formulę:

Q = πD2/4 × v × l, kur

Q – sunaudoto geriamojo vandens kiekis,  kub. metrai per parą;

π – pi, matematinė konstanta –3,14;

D – vamzdyno diametras, metrai;

v – vandens tekėjimo greitis (0,35 m/s), metrai per sekundę;

l  – pažeidimo laikotarpis, sekundės.

Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, asmens sunaudoto ir neapmokėto geriamojo vandens kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį.

N u s t a č i u s, kad asmuo savavališkai prijungė savo nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros, asmens pašalintų nuotekų kiekis nustatomas skaičiuojant, kad nuotekos tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu dvidešimt keturias valandas per parą, esant 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) nuotekų tinklų skersmens užpildymui, laikotarpiu nuo savavališko prijungimo dienos iki savavališko prijungimo pašalinimo dienos, pagal formulę:

Q = πD2 × 0,65/4 × v × l, kur

Q – sunaudoto geriamojo vandens kiekis,  kub. metrai per parą;

π – pi, matematinė konstanta –3,14;

D – vamzdyno diametras, metrai;

v – vandens tekėjimo greitis (0,35 m/s), metrai per sekundę;

l  – pažeidimo laikotarpis, sekundės.

Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, asmens pašalintų nuotekų kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau ne per ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį.

Savavališkai prijungto įvado ir (arba) nuotekų išvado atjungimo darbų sąnaudas apmoka savavališkai prijungtų geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių savininkas arba kitaip savavališkai prijungtą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdantis ir (arba) naudojantis asmuo.

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com