UAB ,,Varėnos vandenys‘‘ informuoja

Vadovaudamasi Varėnos miesto geriamojo vandens, tiekiamo centralizuotai, nuolatinės ir periodinės priežiūros 2019 m. planu, suderintu su Varėnos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, UAB ,,Varėnos vandenys“ atliko šalto geriamojo vandens tyrimus atestuotoje UAB “ Vilniaus vandenys“ laboratorijoje.

Vadovaudamasi geriamojo vandens nuolatinės priežiūros planu mėginiai buvo imami visų vandenviečių gręžiniuose. Vanduo ištirtas, vertinant jo kokybės parametrų atitikimą Lietuvos Respublikos  higienos normos HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimams.

 

UAB „Varėnos vandenys“ informacija 2019 m. balandžio 1 d.

UAB „Varėnos vandenys“ Varėnos rajono savivaldybės direktoriaus 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. DV-471 „ Dėl leidimo laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių“ iki 2018 – 2023 m. gavo leidimą laikinai viešai tiekti gyventojams geriamąjį vandenį, kurio indikatoriniai kokybės rodikliai nukrypsta nuo numatytų Lietuvos Respublikos higienos normos verčių.

Nustatytais terminais, iki 2018 m. gruodžio 31 d., atlikti vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai Spenglos gyv. vandenvietėje bei pastatyti ir veikia nauji vandens gerinimo įrenginiai Krivilių gyv. vandenvietėje.

Nuo 2019 m. vasario mėn. pradėjo veikti naujai pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Panaros gyv. vandenvietėje.

Šiose vandenvietėse vandens kokybės rodikliai atitinka numatytas Lietuvos Respublikos higienos normos vertes.

Geriamojo vandens kokybė 2019 m. II kevirtyje

Taršos šaltinių išmetamų taršalų monitoringas 2019 m. II ketvirtyje 

Geriamojo vandens kokybė 2019 m. I ketvirtyje

Taršos šaltinių išmetamų taršalų monitoringas 2019 m. I kevirtyje

Radiologiniai geriamojo vandens kokybės rodikliai

Poveikio aplinkai monitoringas

2016 - 2018 m. atlikti arseno tyrimai vandenvietėse

 

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com