Vadovaudamasi normatyviniu dokumentu „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimais“ LAND 20-2005, Varėnos miesto nuotekų valymo įrenginiuose susidarantį dumblą galima panaudoti žemdirbystės laukų tręšimui, miško įveisimo vietoms patręšti, nederlingam dirvožemiui rekultivuoti.

Varėnos miesto nuotekų valykloje vykdoma nuolatinė nuotekų dumble esančių sunkiųjų metalų stebėsena: metalų koncentracijos nustatinėjamos kiekvieną ketvirtį. Pagal sunkiųjų metalų koncentraciją Varėnos miesto nuotekų valykloje susidarantis dumblas priskiriamas I kategorijai.

I ir II  kategorijos dumblas gali būti naudojamas žemės ūkyje ne dažniau kaip kas 3 metai tame pačiame plote. Dumblo naudojimo tręšimui reikalingas tręšimo planas, suderintas su regiono aplinkos apsaugos departamentu, kurio administruojamoje teritorijoje bus vykdomas tręšimas.

Dumblo naudotojo pageidavimu, planą parengia ir suderina „Varėnos vandenys“ bendrovės specialistai. Norint parengti tręšimo planą (ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui) reikia pateikti:

1. Dokumento, suteikiančio teisę naudoti žemės sklypą (nuosavybės dokumentas, nuomos sutartis ar pan.) kopiją.

2. Žemės sklypo planą identifikuojančius duomenis (adresą, plotą ir pan.) su pažymėtomis teritorijomis, kurioms taikomi papildomi aplinkosauginiai reikalavimai ir/ar apribojimai (apsauginės juostos, zonos, SAZ ar pan.) bei bendru situacijos planu (mažiausiai 500 m spinduliu apie sklypą) su pažymėtomis gyvenamosiomis teritorijomis, vandens kaptažo įrenginiais, vandens telkiniais, keliais, visuomeniniais objektais ar kitais objektais, kuriems dumblo naudojimas gali turėti neigiamą poveikį.

3. Informaciją apie vėliausią dumblo naudojimą sklype (datą, panaudoto dumblo kiekį, dumblo kokybę, dumblo tiekėją).

4. Informaciją apie sklypo naudojimo paskirtį (numatomas auginti kultūras).

5. Suteikti galimybę paimti iš sklypo dirvožemio mėginius tyrimams.

Varėnos miesto nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas ūkininkams nuvežamas į sklypą ir paskleidžiamas jame įmonės transportu pagal tręšimo plane apskaičiuotą normą Paslauga nemokama. Paskleistas dumblas turi būti ne vėliau kaip per 2 dienas įterptas į dirvožemį ne didesniu kaip 20% netolygumu.

Asmuo, norintis naudoti dumblą tręšimui (žemės ūkyje ar energetinėms kultūroms), gali kreiptis į UAB „Varėnos vandenys“ adresu: Žalioji g. 26, Varėna arba telefonu – +370 677 38 636, kur bus suteikta visa informacija apie galimybę panaudoti dumblą tręšimui.

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com